VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednanie tovaru - uzavretie kúpnej zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi Danielom Dorušincom, so sídlom Parašutistov 22, 917 01 Trnava, IČO 40083861(ďalej ako " predávajúci") a zákazníkom (ďalej ako "kupujúci") pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu.
1.2 Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára v elektronickej objednávky ( ďalej ako "objednávka"). V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje kupujúceho( t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo) - špecifikácia objednaného tovaru(t.j. veľkosť, číslo materiálu, v prípade nekonfekčnej veľkosti uviesť Vaše miery alebo miery košele, počet kusov. Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy) Vám bude potvrdená telefonicky alebo zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho ( t.j. košeľa s vyšitým monogramom, upravenými mierami inými ako je uvedené v rozmerovej tabuľke).
2.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho poistený, nie formou dobierky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný tovar prevziať a do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu za tovar.

3. Dodacia lehota a dodanie tovaru

3.1. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 21 dní najneskôr však do 30 dní od objednania.
3.2. Objedaný tovar Vám bude zaslaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnou službou na uvedenú adresu. Neúčtujeme Vám žiadne poštovné ani balné.
3.3. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na doručenie.
3.4. Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

4. Zodpovednosť za vady - reklamácie

4 .1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu.
4.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním a nesprávnym ošetrovaním.
4.3. Pokiaľ kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie:

Čo najskôr nás informovať telefonicky: 0905 457 929 alebo e-mailom: kosele@koselenamieru.sk
Poslať tovar späť predávajúcemu na adresu: Daniel Dorušinec, Parašutistov 22, 917 01 Trnava
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

5. Osobné údaje

5.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou.




Webdesign by bilcikdavid@gmail.com